Dom Wypoczynkowy Rusiński - Pensjonat, Bukowina Tatrzańska

D.W. Rusiński - noclegi w górach

Regulamin pobytu

Prosimy z zapoznanie się z obowiązującymi w naszym domu zasadami.
Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku.

 1. Osoby nie będące gośćmi DW Rusiński proszone są o opuszczenie domu do godziny 22:00.
 2. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów obowiązuje ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu.
 3. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00 - 7.00 dnia następnego.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
 5. Prosimy o zmiane obuwia i korzystanie z szatni.
 6. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
 7. Korzystanie przez dzieci z urządzeń znajdujących się w pokoju zabaw wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów. DW Rusiński nie ponosi odpowiedzialności za wypadki.
 8. Opłatę za cały okres deklarowanego pobytu, należy uregulować jednorazowo w dniu przyjazdu; wpłacony zadatek zostaje zaliczony do ceny usługi.
 9. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 10. DW Rusiński może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 11. DW Rusiński nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 12. DW Rusiński może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników DW Rusinski albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Domu Wypoczynkowego.
 13. Na terenie obiektu zwierzęta nie są akceptowane.
 14. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu ( najpóźniej na drugi dzień) i nie podlega zwrotowi bądź obniżeniu płatności za usluge w przypadku wcześniejszego wyjazdu, późnego przyjazdu lub późniejszego przyjazdu.
 15. Opłatę za pobyt należy uregulować gotówką.
 16. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn od nas niezależnych zadatek nie podlega zwrotowi (podstawa prawna art. 394 Kodeksu Cywilnego).
 17. Rezerwacja przyjmowana jest droga mailowa. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz w celach związanych z realizacją rezerwacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych(Dz.U.Nr.101 z 2002 r.poz.962 z późniejszymi zmianami).
 18. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku,a tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu przez osobę dokonująca rezerwacji.
 19. Zniżki chonorowane są dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat, tym samym gość zobowiązany jest przedstawić dokument z którego wynika wiek dziecka objętego promocja.
 20. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub osób będacych pod jego opieką.
 21. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy,papierów wartościowych oraz innych przedmiotów wartościowych.
 22. Wszystkie wartościowe przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione są w pokojach na własną odpowiedzialność.
 23. W obiekcie zabrania się:
  - zakłócania spokoju innym gościom odpoczywającym w obiekcie
  - chodzenia w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenia sprzętu narciarskiego do pokoi oraz apartamentów
 24. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 25. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 26. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń domu wypoczynkowego powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 27. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 28. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu.